អត្ថបទពេញនិយម

តើការក្តក់ដៃជាមួយ Infinity Stones គឺធ្វើឱ្យគោលបំណងអ្នកក្តក់ដៃក្លាយជាការពិត?

ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាគោលបំណងរបស់ Thanos ក្នុងការស្វែងរក Infinity Stones គឺដើម្បីធ្វើឲមនុស្សពាក់កណ្តាលចក្រវាឡរលាយបាត់ទៅជារៀងរហូត ដល់ថ្នាក់ហ៊ានសម្លាប់កូនស្រី Gamora របស់ខ្លួនដើម្បី Soul Stone ។ បន្ទាប់ពី Thanos បានបំពេញបំណងគេរួចហើយគេក៏បានប្រើត្បូងកម្ទេចត្បូង ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យ Infinity Stones បាត់ទៅគ្មានសល់នោះឡើយដែល Thanos បាននិយាយថាគាត់វិះតែនឹងស្លាប់ដោយសារប្រើត្បូងកម្ទេចត្បូងផងដែរ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការឆ្លងសម័យកាលដើម្បីទៅយកត្បូងពីអតីតកាលមក  Tony Stark រូមគ្នាជាមួយ Professor Hulk...