អត្ថបទពេញនិយម

ដឹងទេ ក្នុងចំណោមសមាជិក Avengers របស់ Marvel ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន តើ Hero រូបណាមានអាយុតិចជាងគេ?

ក្នុងចំនោមសមាជិក Avengers របស់ Marvel ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន  Hero ដែឡមានអាយុតិចជាងគឺ Vision មានអាយុ៣ខួប។ ទស្សនៈ/Vision ជាសមាជិកមួយរូបក្នុងក្រុម Avengers ជាប្រភេទមនុស្សយន្ត Superbot រាប់ចូលក្ន្នុងសញ្ជាតិជំពូកអេនដ្រួយ (Android) ដោយសារ រូបគេអាចមានជីវិតបានដោយសារ Mind Stone/ត្បូងចិត្ត ហើយដោយយល់ឃើញថា #ទស្សនៈ កើតចេញពី ចិត្ត ដូច្នេះហើយគេក៏ទ្រង់ព្រះនាមហៅថា ទស្សនៈ /Vision។ តែខុសស្រឡះ សមាជិកអាវែងជ័រ គ្រប់បណ្តាស្ថាបនធិការ និង ហេរ៉ូទាំងអស់គ្មាននណាហៅវីសិនវីសួយអីទេ ហៅគាត់តែម៉ាម៉ាត់ខ្លីគឺ៖ វីស/ Vis (មេម៉ាយខ្មៅ/black Widow គេហៅ នាងណាត/Nat...