អត្ថបទពេញនិយម

រឿងពិតមួយចំនួនរបស់ Captain America និង​ ខែល Vibranium !

តោះ.....ថ្ងៃនេះ​ admin Captain America សុំ​រៀបរាប់ខ្លះៗពី​ idol សំណព្វចិត្តរបស់​ admin ម្ដង។ តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះពី​ Captain America និង​ ខែលរបស់គាត់? ១. Steave Roger ដែលយើងចំណាំហៅតែ​ Captain កើតចេញពីការ ចាក់បញ្ចូលស៉ឺរ៉ូមម្យ៉ាង ពីលោក​ដុកទ័រ​ Erskine និង Howard Stark(ឪពុករបស់​...