អត្ថបទពេញនិយម

រឿងរ៉ាវខ្លីៗពី ​Tony Stark : Y Not? ថីក៏មិនអាច?

“I am Iron Man” ជាពាក្យចាប់ផ្ដើម និងបញ្ចប់សករាជនៃវិរបុរសដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ MCU ! ⭐️ Iron Man ជាតួអង្គវិរបុរសមួយរូប ដែលត្រូវបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងដោយ លោកតា #Stan lee , Larry Lieber, Don Heck និងលោក #Jack Kirby ។ ⭐️ 🌟 Iron Man ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនតាមរយះសៀវភៅ Comic របស់ ម៉ែវិល / #Marvel តាំងពីឆ្នាំ 1963 មក។ សៀវភៅដំបូងនោះមានឈ្មោះថា #The Tales of...