អត្ថបទពេញនិយម

Marvel បានទិញយក franchises ធំៗចំនួនពីរគឺ Alien និង Predator ហើយគ្រោងនឹងផលិតជា Comic ផ្សារភ្ជាប់ចក្រវាលគ្នានាឆ្នាំក្រោយ 2021...

កាលពីថ្មីៗនេះ Marvel បានទិញយក franchises ធំៗចំនួនពីរគឺ Alien និង Predator ហើយគ្រោងនឹងផលិតជា Comic ផ្សារភ្ជាប់ចក្រវាលគ្នានាឆ្នាំក្រោយ 2021។ ក្រោយពី franchises ទាំងពីរធ្លាក់មកលើដៃ Marvel ពួកគេក៏មានគម្រោងបង្កើតតួអង្គថ្មីៗ ក៏ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ចក្រវាលទាំង ២ បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង Marvel Comic។ ដូច្នេះ បើសិនជាការផ្សារភ្ជាប់នេះកំពុងកើតឡើងក្រោមរូបរាង ជា Comic...